Wedstrijdreglement Focus & WTV “Win elk uur”

Wedstrijdreglement Focus & WTV “Win elk uur”

Algemeen

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

“Win elk uur” is een online wedstrijd van de Regionale Media Maatschappij NV. Gedurende 7 dagen worden er elk uur prijzen weggeschonken via de website www.focus-wtv.be. Er kan elk uur worden meegedongen naar een prijs tussen 9 uur en 18 uur. Deelname gebeurt door het doorgeven van enkele persoonlijke gegevens en het invullen van een enquêtevraag.

Aan deze wedstrijd kunnen Focus & WTV-kijkers en bezoekers van www.focus-wtv.be deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van de Regionale Media Maatschappij NV, VZW Focus TV en VZW WTV, alsook hun gezinsleden.

Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar.

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Artikel 2: Timing

Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen van 23 mei 2018 t.e.m. 29 mei 2018. De wedstrijd start elke dag om 9 uur en wordt afgesloten om 18 uur. Voor 9 uur en na 18 uur kunnen geen prijzen gewonnen worden. Er zijn dus 9 uurschijven per dag.

Artikel 3: Prijzenpakket

Het prijzenpakket is heel divers. Elk uur kan iets anders gewonnen worden. De prijs wordt in tekst duidelijk omschreven en weergegeven in afbeelding. De afbeelding is louter illustratief bij de tekstomschrijving.

Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd, via brief of mail. Hierbij wordt ook geïnformeerd hoe de winnaar zijn prijs kan bekomen.

Deelname aan de wedstrijd

Artikel 4

Men kan alleen via de site www.focus-wtv.be deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer mag aan deze wedstrijd 1 keer per uur deelnemen, op volgende manier:

  • Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met e-mailadres, naam, voornaam, adres, woonplaats en geboortedatum. De registratiepagina moet volledig ingevuld worden. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten uit de wedstrijd. Elk e-mailadres stemt overeen met één natuurlijke persoon.
  • De login (e-mailadres, naam, voornaam, gemeente en postcode) waarmee een deelnemer aan de wedstrijd deelneemt moet correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij inlogt als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk is dat zijn/haar inloggegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar een andere deelnemer in de betreffende uurschijf. Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 1 maal per uur meespelen. Na het wedstrijduur kan men opnieuw deelnemen.
  • Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Artikel 5

Elke deelnemer moet zich elk uur registreren als kandidaat om de betreffende prijs te winnen.

Artikel 6

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Artikel 7

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Bepaling van de winnaars

Artikel 8

Per uurschijf bepalen we één of meerdere winnaars. Deze winnaars worden willekeurig gekozen uit alle deelnemers met correcte registratiegegevens. Over het volledige verloop van deze actie kan er slechts 1 persoon per postadres als winnaar worden aangeduid. Een deelnemer kan gedurende de volledige periode van de online wedstrijd maximaal één prijs winnen.

Artikel 9

Dagelijks wordt de wedstrijd om 18 uur afgesloten. Laattijdige deelnames worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

Artikel 10

De winnaars worden ook persoonlijk verwittigd, via brief of mail. Hierbij wordt ook geïnformeerd hoe de winnaar zijn prijs kan bekomen.

Artikel 11

De deelnemers hebben bij registratie, zoals aangegeven in artikel 4, hun adres (domicilie) opgegeven. Alle winnaars worden persoonlijk via e-mail of brief op dit adres gecontacteerd na afloop van de wedstrijd. De prijs wordt automatisch toegekend aan het gezin woonachtig op dit adres, en is niet overdraagbaar. De e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze niet correct blijkt te zijn en/of indien er niet gereageerd wordt op de e-mail binnen de daarvoor opgestelde termijn, vervalt het recht op de prijs.

Artikel 12

Voortvloeiend uit de innig van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Artikel 13

De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit te verrechtvaardigen. De prijs is btw inbegrepen. De prijzen die binnen de in de mail / brief aangekondigde periode wordt opgenomen, komen te vervallen. Er zal nadien geen enkele vordering meer onderzocht worden.

Slotbepalingen

Artikel 14

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan Regionale Media Maatschappij NV, Reglement ‘Kermesse’, Kwadestraat 151b, 8800 Roeselare. Het reglement is tevens terug te vinden op de website van www.focus-wtv.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 15

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Regionale Media Maatschappij NV en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Regionale Media Maatschappij NV met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 16

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit.  Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website van Focus & WTV, www.focus-wtv.be .

In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.