Wedstrijdreglement moederdagactie

Wedstrijdreglement moederdagactie

Algemeen

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

De moederdagactie is een wedstrijd van Focus en WTV in samenwerking met Clarysse, Brugsesteenweg 106, 8740 Pittem. Gedurende 14 dagen kan je deelnemen om kans te maken op een badjas met een gewenste tekst geschonken door Clarysse. Alle deelnemers ontvangen ook een voucher die recht geeft op een korting in de webshop van Clarysse. Aan deze wedstrijd kunnen alle kijkers van Focus en WTV en bezoekers van www.focus-wtv.be deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van Focus en WTV en Clarysse, alsook hun familieleden. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Artikel 2: Periode

Aan de moederdagactie kan worden deelgenomen van maandag 22 april 2019 t.e.m. zondag 5 mei 2019.

De actie kan uitzondelijk vroegtijdig stopgezet worden door overmacht.

Artikel 3: Prijzenpakket

Elke rechtmatige deelnemer maakt kans op de badjas. Elke deelnemer ontvangt een voucher die recht geeft op een korting in de webshop van Clarysse. De voucher wordt elektronisch via e-mail bezorgd. De voucher kan één keer per klant gebruikt worden.

Na afloop van de moederdagactie (na 5 mei 2019) worden uit alle deelnemers 25 winnaars van de badjas via loting geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk via e-mail of via postadres op de hoogte gebracht.

De badjas wordt via bpost verzonden naar het opgegeven adres.

Artikel 4: Geldige deelname

Men kan alleen via de site www.focus-wtv.be deelnemen aan de wedstrijd.

Elke deelnemer mag aan deze wedstrijd één keer deelnemen op de volgende manier:

Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met e-mailadres, naam, voornaam, adres (domicilie) en emailadres. De registratiepagina moet volledig ingevuld worden. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten uit de wedstrijd. Elk e-mailadres stemt overeen met één natuurlijke persoon.

Het e-mailadres, naam, voornaam en woonplaats waarmee een deelnemer aan de actie deelneemt moet correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij inlogt als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk is dat zijn/haar inloggegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correct volgende winnaar in rangorde. Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 1 maal deelnemen tijdens de looptijd van deze actie.

Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de actie. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Artikel 5: Verwerking persoonlijke gegevens

Voor deelname wordt gevraagd je adres op te geven omdat elk postadres recht heeft op maximaal één voucher. De opgegeven gegevens worden louter gebruikt voor de verdeling van de voucher en de selectie van de winnaars van de gepersonaliseerde badjas. Deelnemers kunnen desgewenst op de hoogte blijven van promoties van Clarysse en zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Focus en WTV.

Artikel 6

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Artikel 7

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 8

De prijzen en de vouchers zullen niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit te verrechtvaardigen. De prijzen die binnen de aangegeven periode niet opgehaald werden komen te vervallen. Er zal nadien geen enkele vordering meer onderzocht worden.

Artikel 9

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan Focus en WTV, Reglement ‘Moederdagactie 2019’, Kwadestraat 151b, 8800 Roeselare. Het reglement is tevens terug te vinden op de website van www.focus-wtv.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 10

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Focus en WTV. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Focus en WTV met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 16

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website van Focus en WTV, www.focus-wtv.be.

In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.